Tsuru No Sugomori (Nesting Cranes)

This is a performance of the koten honkyoku "Tsuru No Sugomori" (Nesting Cranes).


Comments